Granön

 

 

 en holme enligt A.Hellbom  nämnd första gången 1560.(Han hänvisar inte till var han sett detta .) Nyttjandet skede troligen av Skillsåker  för Våle är utjord under Bjällsta Indal 1547 0ch från 1560 utjord under Öde .

 

Vissa beslut måste dock ha påverkat allmogen som utnyttjat ön för fiske och som fä bete .

 

Vid 1535 års hälpgärd med andledning av kriget mot Lübeck uppges att Nyels (Nils) i Skylssacker (Skillsåker) erlagt 10 öre .

 

Vid 1545 års Regal rätt  meddelas i kyrkan att kronan av alla strömmings fisken och fiskeläggen som utmed saltsjön sig sträcka , skola efter denna dag bliva och kallas , som de med rätta äro konungens rätta allmänningar . Likaså skall alla områden som ligge två mil från bebyggelse tillhöra kronan .

1540 kungen samlar in silver kärl  och andra klenoder Tynderö bidrar med ett förgyllt monstantz wogh twå lödemark,Elffwe lod enligt kvittobrev Uppsala  3.5.1548.  

14.4 1552 meddelas att till kronan hörer vidare öppnahavet liksom alla utskär och grund . Själekararna (säljägare) fick utge en viss avgift till kronan öje  penning senare taxa ispäck som kallas renta  .

Nils i Skillsåker går vid denna tid med på detta och erlägger årligen hyra med  ½ tunna salt strömming för nyttjande rätten av Granön .

Vilket var tur för 1557 får Gävlefiskarna nästan ensamrätt till strömmings fisket i norr mot skatt på var tionde tunna .

Redan 1559 finns 73 st Gefle fiskare på Åstholmarna .

1560 har Gefle fiskarna ett kapell på Kronholmen flyttas 1624  till Storhamn för att slutligen flyttas till Skeppshamn 1768.

1571 Elvsborgs första lösen Änkan Märgit i Skilsåker är Medelpads förmögnaste person .

1614 P.g.a svag sädesväxt är socknen befriad från rotering . Given av Gustav II Adolf upprepad av varje följande regent .

 

 

 

Befolkningen i Tynderö var följande .

 

ÅR                        I Tynderö mantalsskrivna Hushåll (utomskattebefriade)

1543                                                                       26

1565                                                                       22

1590                                                                       26

1600                                                                       24

1683                                    36          123 inv (utom barn och åldringar)

1701                                                                                                   134 inv (utom barn och åldringar)

ÅR                        I Tynderö Bosatta             Bönder              Torpare

1769                              395                             52                          22

1805                              500

1812                                                            513

1823                              618                                                                

1865                            1000

1900                            1400

1656 anläggs ett fiskeläge i Rödviken kapell byggs 1782 .

Men trycket från Gävle fiskare på Tynderö  , rödviken och svarta (ex vis 1613 41 st Gävle fiskare i Medelpad ) och senare från Sundsvall  gör att man vid ting 5 maj 1658 i Ljustorp beslutar att hela Skillsåkers by  skulle få deltaga i fisket  .

Enligt A Hellbom  står Granön  skriven på Erik Olsson  med 5 mål 1690 .

1701 fråntas Gävlefiskarna sin ensamrätt till fisket efter norrlands kuster.

Den 25 maj 1721 kom ryssarna med ett amirals skepp och 30 galärer plus 30 skärbåtar till Medelpad . Eventuella byggnader torde då ha bränts ned . Fiende flottan låg två dygn i Tynderösundet och endast kyrkan om än plundrad fanns kvar . I Åvike lämnades ett hus där kvinnan som ägde det hade dukat upp mat åt kosackerna .

Vid hamnting i Skillsåker 1725  klagar Tyndröfiskarna över det intrång Sundsvalls borgerskap gjorde i deras näringsliv . Dessutom medförde de kreatur som de fodrade .

Följande finns noterat i ljustorps dombok

Granön

1683 VT sid 76b

Ang Skilsåkers avverkning på Granön

Granön

1684 VT sid 96a

Landsskrivaren begär dokument ang Granö skatt på strömming

Granön

1686 HT sid 217a

Ang olovligt svedjande på Granön som är konungen enskilda ö

Granön

1687 HT sid 715b

Avförd beskattning på ödelagt fiske pga igengrundning

Granön

1688 HT sid 1164a

Stakagård, ang skattefrihet för ödelagt fiske pga igengundat älv på norra sidan

Granön

1688 HT sid 1172a

Ang beskattning av Granön

Granön

1690 HT sid 186a

Stakagård, Om beskattning av fiske

Granön

1690 VT sid 108b

Stakagård

Granön

1691 Fisketaxering sid 381a

Stakagård, Om beskattning av fiske

Granön

1692 HT sid 302a

Stakagård, Ödelagd

Granön

1740 HT sid 124b

Ang upphittade skötar vid Granön

Granön

1740 VT sid 6a

Ang nyttjande av Granön

Granön

1741 HT sid 120b

Tvist ang mulbete på Skilsåkers mark

Granön

1750 VT sid 23a

Ang tillstånd att fiska vid Åstön

 

 

Upprättade Kartor

1631 M 1 Olof Larsson Tresk

1646 O 52:3 Jackob Stenklyft

1650 P 55:49 Jackob Stenklyft

1689 P55:50 Christofer Stenklyft

Vid höst tinget1762 i Ljustorp sid 218b Tar Brukspatronskan Elsa Elisia Krapp och Länsman  Olof Lidin Upp Granön

Vid Vår ting 1763 sid 553 Tar Länsman Olof Lidin Upp Skattevärdering av  Granön

 

År 1761 begär kronolänsman Lidin skattläggning  av kronoholmen Granön med två torp .

Denna utförs av E . Calwagen (original handlingar finns på lantmäteriet i Härnösand Akt 5 Granön )

Där  åberopar Lidin rätt till kronoholmen via sin faders moders farfars fader Nils Persson vilken hyrt fisket av Gustav Wasa med ränta ½ tunna strömming årligen . Lidin säger vidare att ting 1658 5 maj i Ljustorp beslutades att övriga grannar i Skillsåker skulle få deltaga i fisket mot 1½ tunna strömming .

Han nämner aldrig Erik Olsson . Erik Olsson finns 1679-1683 i Skillsåker  gård nr 1 tillsammans med Jöns Hansson Olsson 10 mål  , Hansson 11 3/4 mål . Det skulle kunna vara möjligt att Granön skattlagts ( privatiserats ) och sedan åter tagits av kronan under Karl den XI reduktion .

Kronolänsman Liden står skriven på gård nr 2 i Skillsåker  1750 till 1800  hela gården har 26 5/6 mål oräknat Granö 4 mål samt smedsböle 5 2/3 mål. Då övertas den av kronolänsmännen  Erik Larsson Dahlström samt Erik (Olsson) Nilsson Dahlström  . Om Hellbom sett eller skrivit fel år 1690 istället för 1790  är det en av två ägare .

Lidin har för övrigt skrivit en redogörelse om allmogen i Tynderös  hushållning där man månad för månad kan följa vilka sysslor man hade .(dat 24.3.1764) finns på Nordiska museet.

Tynderö strax efter 1700-talets mitt var han på säker mark.

Hans uppgifter bygger nämligen, förutom på en dagbok

från en resa i Medelpad och Ångermanland 1758, på infordrade

uppgifter i ett frågeformulär, som utsänts till prästerna

och kronobetjäningen.

Länsmansberättelserna från 1764, vilka finns utgivna,

kompletterar Hülphers beskrivning. Länsman Olof Lidin

i Tynderö understryker i sin rapport till landshövdingen

strömmingsfiskets stora betydelse för såväl män som kvinnor

i socknen under sommarmånaderna. Han skriver: ”Uti

Junii månad så anwändes nästan all deras (sockenbornas)

arbete på strömingsfisket, hwaraf såwäl man- som quinfolken

äro sysselsatte”.

Bönder i grannsocknarna, som inte ägde kusthemman,

deltog i strömmingsfisket i Tynderö men erlade då en avgift

till ägarna av kustvattnen. I fiskehamnen Åstö återfanns

sommartid därför inte endast Åstö och Åkerö byamän

i hamnlaget utan även bönder från Timrå och Hässjö.

Tynderöböndernas kust- och havsfiske under 1700-talet

har främst varit av betydelse för den egna hushållskonsumtionen

och för byteshandeln. Länsman Lidin skriver 1764

att allmogen i Tynderö under de två sista veckorna i januari

äro merendels bortreste up uti landet och annorstädes at för

ströming tillbyta sig spannmål och annat till sin nödtorf”.

Till Härnösands frimarknad kunde Tynderöbönderna

också föra sin fisk. Efter 1700-talets mitt växte även en rad

småmarknader fram i Medelpad. Förutom den stora Sundsvallsmarknaden

den 19 september fanns bytesplatserna i

Njurunda, Torp, Stöde, Tuna, Indal, Liden och Tynderö där

marknadsdagen var den 29 juni.

 

 

 

Den 10 september 1762 är Granön skattelagt till 3 1/6 mål dessutom beskrivet att såväl jord som fiske är nära nog värdelöst av skattläggaren E . Calwagen .

 Detta trots att Kronofogde Peter Wester  skriver i redogörelse för Medelpad 1759 ”Uti Hafsochskjärgårdarne åro taxerade strömmings fiskerier så som i Granö , Åstö , Björkwiks , spikare och röde skjärgårdar hwilka årligen betala taxa för nio tunnor en fjärding efter markegång” . En riksdaler silver mynt motsvarar 24  dagsverken . En tunna strömming salt eller sur 1724 ( 7 daler silver mynt ) 1763 (16 daler silver mynt ) 1807 ( 4:8 riksdalerbanco ).

Olof Wiberg Granön inför tinget 1767 våren sid 311b Vittne tvist ang Märrgårds utgods

Henrik Larsson inför tinget 1767 hösten sid 402a Tvist om humlegård

Rådman Isak Simon Genberg tar 1768 års ting hösten sid 440b upp skatt för strömmingsfiske Granö

Tinget tar 1771 våren sid 275a Syn ang årets svedjebruk

1771 står Adam Hansson anklagad för otillåtet arbete under sabbaten höst ting sid 378b skriven skilsåker och granön

Tinget våren 1774 sid 234a står Olof Olofsson Granön Anna Persdotter Granön värjemålsed ang matstöld

Olof Olofsson sid 249b 259b 261a Torpare ang försegling av brännvinspanna

På höst tinget anklagas Olof Olofsson för otillåten brännvinstillverkning  sid 321

På samma ting tar Länsman Olof Lidin upp Värdering av Granön sid 342a’

Vår tinget 1778 svarar Olof Olofson Granön  för olaglig handel med saltad strömming sid 252b

1785 års vår ting tar Torpare Johan Vestman Granön upp betalning för kläder 545a Svarande är Länsman Erik Dahlström Skilsåker

1786 års vårting tvist om Wiberg Granön Avliden tvist om tionde från Granön

1791 års höst ting Samuel Larsson Granön  ang skada av Gävlefiskarnas Getter sid 313

1799 års höst ting sid 137a Storskifte Granön  Länsman Erik Larsson Dahlström och Länsman Erik Nilsson Dahlström

 

Den 23 juni 1774 är Granön skattelagd till 4 mål .

 

Vid genom gång av

Husförhörslängder 1745 - 1900 ( 1760 - 1762 saknas )(Allt före 1820 tveksamt)

Födelse  och dop böcker 1688 - 1899

Lysnings och Vigsel   1688 - 1894

Död och begravnings böcker 1688 - 1894

Får man en bild av hur ön nyttjats och bebotts .

Upprättade Kartor

1760 P 55 : 53    E Calwagen

1766 P 55 : 54a  E Calwagen

1772                               E Calwagen

1791                               Stagnell

Vid uppritning av Granön åberopar E Calwagen två kull stenar( stora stenar som inte skulle kunna rubbas ) en svart och en röd  ovanför dessa låg de första två torpen (sten grunderna var kvar 1980 ).

Enligt kyrkboken var de första registrerade inbyggarna ( torpen kan mycket tidigare ha funnits och varit bebodda men mantalsskrivna i annan by ( i så fall Skillsåker ) .

1766 flyttar familjen  Olovsson  till torp 1 Ba

Olof Olofsson                                          född 1728      inflyttad Granön 1766

Hustrun Sigrid                   född 1721      inflyttad Granön 1766

Drängen Jarhl Persson      född               inflyttad Granön 1766

                 (Göran )

 

1770 flyttar följande till torp 1

Pigan Stina Larsdotter      född 1747-11-21                 inflyttad Granön 1770

Stina född i Berge Tynderö hennes mor är Stina Olofsdotter-Lidin född 1721-1804 vilkens far är Olof Olsson-Lidin 1683-1728 Länsman Skilsåker  , Olof Olsson-Lidin 1718-1795 Länsman Skilsåker är Stinas morbror .

Drängen Hans Nilsson       född                                     inflyttad Granön 1770

                     

1773                               Börjar man enigt kyrkboken bebo torp 2 Bb

Lars (Laban) Westman      född               inflyttad Granön 1773

Hustrun Lisa Andersdotter                     född 1749      inflyttad Granön 1773

Dottern Anna                                           född 1730      inflyttad Granön 1773 (Westmans tidigare äktensk?)

Dottern Helena                  född 1766      inflyttad Granön 1773

Dottern Kattarina              född 1765-06-01                 inflyttad Granön 1773

Olof Olovsson flyttar till Våle, mellan 1773 - 1793 (man kan inte se när eftersom flyttning sker inom församling).

 

          1783 Flyttar Anders Moberg till Granön för att gifta sig med Katarina Westman och blir dräng hos 

           Laban Westman på torp 2           

Anders Moberg                                         född                                   inflyttad Granön 1783

Hustrun Katarina Westman                    född 1765-06-01                 inflyttad  Granön 1773

 

Olofssons torp 1 tas över av

Avsk Båtmanen Alfred Magnus Birfeldt född 1760

Hustrun Eva Olofsdotter   född 1750        död 1802

Dotter Anna - Märtha       född 1791

Omgift med änkan Katarina Moberg                           inflyttad Granön 1773

Följande  personer skriv hos Birfeld

Torparen  Olof Olofsson                           född 1728                         återinflyttad

Hustrun Sigrid                                         född 1721                           återinflyttad

Dottern  Stina                                          född 1768

Birfeld kommer  från någon annan socken han har ju varit indelt soldat båtsman, vilka inte fanns i Tynderö för än vid allmänna värnpliktens införande 1901. Birfeldt är född i Ljusta i Skön gifter sig med Märta Pärsdotter-Fröling 1750-1792 de har barnen Pär Magnuson född 1783 och Brita Magnusdotter född 1786 ,Anna Märta 1791 . Han blir änkling och gifter om sig 1794 med Eva Olofssdotter född 1754(Alnö kyrkbok) i Gista hon flyttar från Alnö 1778 ,de får dottern Anna-Stina Magnusdotter 1796 när Eva 1802 avlider gifter han om sig  med grann änkan  Moberg de flyttar till Alnön där Alfred Magnus avlider .

 

                                           

Andra skrivna är

Torparen Olof Wiberg      född 1711               inflyttad                     död 1795

Wiberg är född i Jämtland har varit Båtsman , gift när han kommer till Tynderö hustrun dör 1763 gifter om sig med  Anna Pärsdotter(Olofssdotter?) de har dottern Helena Olofsdotter född 1766 .

Hustrun änkan Anna Olofssdotter                                                     utflyttad 1799

Dotter Britta - Greta         född 1793                                                   död 1793    

Catarina                             född 1772                                                 utflyttad 1799

Ljustorps dombok 1763 HT sid 582b Avskedad båtsman ang oanständig sammanlevnad Skäggsta

Samma ting sid 591b Båtsman Olof Wiberg lönskalåge i Berge med fängelse som straff(Pigan Anna Samulesdotter  Skäggsta döms med tio par ris som straff)

!764 års höst ting 741b Avskedad båtsman ang ersättning för skötsel av kreatur  och sid 783b enfalt hor

1765 års höst ting sid 267a Avskedad Båtsman ang otillåten användning av bomärken

1767 års höst ting är han bosatt på Granön inkallas som vittne ang tvist Märrgårds utgods

1767 höst ting är han 60 år och begär befrielse från mantalspenning samt har en tvist med Hendrik Larsson Granö om humlegård sid 401b 402b

1776 års höst ting Avliden Båtsman ang kvarlåtenskap sid 308

Anna Persdotter Granön  Änka och moder ang kvarlåtenskap efter avliden båtsman

1779 Höst ting sid 292a Avliden avskedad båtman änka upptagen i avkortningslängd(avskriven skatt)

1786 års vår ting tar tingsnotarie Stigus Wattsten och Kyrkoherde Per Lindström upp Tionde från Avliden Wiberg sid 345b

 

 

 

Torparen Samuel Larsson  född 1763-07-08

Samuel är från Skäggsta hans far är Lars Olofsson Mellberg  född 1734 – 1815 vilken var Soldat, hans mor var Malin Olofsdotter 1730-1814 också från Skäggsta . Samuel har en broder Lars född 1767-1833 i Skäggsta vilkens son Lars Larsson född 1796-07-05 kommer att senare bli inbyggare .  

Hustrun Greta Jonasdotter  född 1759

Sonen Olof                             född 1786-08-20

Sonen Jonas                           född 1789-09-09

Dottern Catarina Magdallena född 1792-04-08

Sonen Lars                            född 1794-06-15

Olof Larsson                                            född 1771                                                 utflyttad 1799

 

(Stina Larsdotter gifter sig 1782 med  Jon Ersson f 1754 bör ha flyttat då)

Torparen Göran Persson(tidigare Jahrl Persson)   inflyttad 1766   utflyttad april 1802

Hustrun Märtha                 född  1762                    inflyttad               utflyttad april 1802

 

I Vålesvejan (gammal benämning av området mitt på ön ) finns

Frans Johansson                född 1764-07-23

Frans är född i Svedje nr 1 hans far Johannes Nilsson 1734-1812  har jordbruket han har fem syskon .

Hustrun Lena Olofsdotter född 1761-11-12

Dottern Anna                     född 1787-02-12

Sonen Johannes                  född 1785 -11-21

Familjen flyttar till Svedje.

 

Boendet på Granön kommer att vara under ca 200 år 1760-1960 det kan dock vara så att man bott där under den tid då där funnits arbete fiske, röjning, jordbruk, skogsarbete. Torparna är skyldiga att utföra dagsverken först hos ägarna i Skillsåker, sedan även när de friköpt sina torp hos säljaren på Granön, inte förrän på 1920-talet betalas arrenden endast i kontanter.

Därför har troligen personer förda som boende ( skrivna) i Skillsåker troligen tillbringat mycket av

sin tid på Granön och vice versa. Familjerna bodde troligtvis enligt följande .

 

                                                                                                      

                    __________________1766_- 1770___________________________                          

                 Torp 1                                                      Torp 2

 Olofsson                                              Obs ingen mantalsskriven kan ändå varit bebott vilket

Persson                                           båda torpen var 1761 vid  besök av skattelägaren

Nilsson

 

___________________1770 - 1776______________________________

Olofsson                                      Westman 

Persson

Nilsson

 __________________1776 - 1793______________________________

Olofsson till Våle                        Westman

Persson                                        Moberg

Nilsson                                        Wiberg

Den 22 maj 1798 träffas kronolänsmännen Erik Larsson Dahlström 1743-11-13 samt Erik (Olsson) Nilsson Dahlström 1743-09-08. Dessa äger gemensamt Lidins gård i Skillsåker gård 2 där Granön ingår. De har ombud med sig för att dela odlingarna detta sker i sex  skiften .

Ängen nedanför nuvarande huvud byggnad delades i fyra delar Ba, Bb, Ba  med torp 1, Bb med torp 2, Vålesvedjan delas Ba, Bb.

Närvarande är

Ägaren till Skillsåkers gård 1 Lars Larssons Änka Märta Pehrdotter

Ägaren till Skillsåkers gård 3 Olof Jansson (Johansson)

Olof Larsson sakkunnig

Delarna fås genom lottning ( Hela handlingen finns på lantmäteriet i Härnösand akt Granö 47 )

Denna delning har konflikter inbyggda Ba har två lotter och torp på Bb sida. Bb har en odligslottfelsida och det är just där som utökningen av odlad jord sker (Vålesvedjan)

 

 

                                                   

__________________1793 - 1812_______________________________

Persson                                        änkan. Wiberg

Birfeldt                                        änkan. Moberg (flyttar till Birfeldt)

Olofsson                                      Larsson 

1804 delas skogen mellan ägarna västra sidan Bb östra sidan Ba .

Erik Larsson Dahlström tilldömes Bb .

Erik Olsson (Nilsson) Dahlström tilldömes Ba .

 

Torparen Alfred Bäls Magnus Birfeldt   född 1758-10-11                                                              

Hustrun änkan Katarina Moberg           född 1765-06-01                 inflyttad Granön 1773      

Dotter Anna - Stina                                 född 1796-01-29 på Granön                                         

Dotter Anna - Märtha                             född 1791      Granön   

 Familjen flyttar till Alnö 1803 Gista Magnus flyttar  efter 1806 till kyrkbordet  och 1809 till Hovid .

Familjen finns i husförhörslängd  i Alnö Församling noterade som inflyttade enligt ovan .Utom Birfeldts tidigare dotterAnna-Märtha som flyttar till okänd ort 1816 .

 

 

 

  

 Lars i Skillsåker Abraham Modin          född 1785-10-11 inflyttad Granön 1812  utflyttad 1813

vigda 1808 i Sundsvall

Hustrun Ulrika Dahlström                                            född 1786-01-20 inflyttad Granön 1812   

Son                                                           född 1808      inflyttad Granön 1812                

Dotter Margareta Elisabet                                           född 1811-01-04 född i Sundsvall            

 ? Anna Christina född  nov. 1803(möjligen piga)

Ulrika är dotter till Erik Nilsson Dahlström . Familjen flyttar till Sundsvall 1813 senare till Skillsåker .

Bd delas 1819-02-19  mellan ägarna Erik Gustav Liden (Ulrikas broder) och Lars Abraham Modin (endast Skogen) där Modin är den klart pådrivande .

Liden får södra Modin får norra .

 

 

Torparen Nils Jöns Boman                     född 1775-09-18          

 vigda 1801

Hustrun Greta Larsdotter                      född 1769-01-03                                

Sonen Jonas                                             född 1804-01-03                

Jonas gifter sig med Stina Erssdotter född 1803-09-21 inflyttad 1826  och får 

Sonen Nils     född 1827-01-04

Sonen Eric    född 1829-02-06

Familjen skriven på Granön 1811 sedan Ängesland 1812 åter Granön .

Jonas med familj flyttar 1831 till Böle sedan åter till Granön 1835 vidare till Våle 1851 slutligen Myckeläng 1861.

                                                                

Torparen Jan Jönsson       född 1778-03-20                

gift 1807

Hustrun Cajsa Häggdahl   född 1785     

Son Johan                           född 1808-11-06                

Dotter Katarina                 född 1810-10-25

Familjen skriven 1811 i Skillsåker  1812Granön  där sonen Johan Jansson avlider 1814-04-28 flyttar till Skillsåker 1816 åter Granön 1817 flyttar till Skillsåker 1820 Slutligen 1828 till Svedje .

 

Torparen Lars Larsson     född 1796-07-05 till Granön 1819

                                                1812 - 1819                                                      

                 Torp 1                                         Torp 2

 Jönsson 1812-1816,1817-1820                   Modin 1812-1813

 Larsson 1819 -                                                Boman 1811-1819

Vid 1820 mantalslängd är ägarna Matts Persson Söderberg Skillsåker och Abraham Modin Sundsvall dom är båda ingifta med Erik Larsson Dahlströms

Dotter Catarina Ulrika respektive Erik Nilsson Dahlströms dotter Margareta Ulrika mödrarna åt flickorna heter  Stina och Sara Lidin.

Nils Boman  en man en kvinna en yngling tre mantalspenningar

Håkan Sjölund en man en kvinna två mantalspenningar

Lars Larsson en man en mantalspenning

Håkan Sjölund är smed från Skillsåker och bebor Söderbergs torp

________________________1821 - 1830________________________________________

Torp 1                               Torp  2                 Backstuga 1   Backstuga 2

Larsson 1821-1830            Boman 1821-1830

Ljustorps dombok 1821 höst ting Lars Larsson Torpare Granön Ang skuldfodran sid 662a

Sid 692 kärande tillsammans med hustrun Magdalena Granqvist i faderskapsmål Svarande Per Persson Våle

711b Ang Skuldfodran i Skilsåker sid 711b

 

Torparen Carl Gustav Appelberg  flyttar in (till Skillsåker) från Stockholm bygger ett nytt torp

Efter  1823 men före 1838 då torpet och Appelberg nämns .

 

1823 Vid kontroll om Tynderö församling blivit så rikt att det kunde föda en indelt soldat finns två torp två kor och hö om fyra lofsGranön .

Torpen bebos av

Torp 1

Torparen Lars Larsson    född 1796-07-05 inflyttad  1819             död 1847 (drunknad)

Gift 1821-03-02 med

Hustrun Lena Granqwist född 1792-11-27 inflyttad (1815 till Skillsåker) 1822 till Granön

Dotter Greta Magdalena   född 1821-05-09

Sonen Lars                       född 1823-04-06

Sonen Klas (Eric)                född 1825-09-28

Dotter Märtha                      född 1828-01-17                                     utflyttad till Hässjö (sid 47 k.b)

Dotter Britta                         född 1830-06-15

Sonen Petrus                         född 1833-08-09

Dottern Magdalena              född 1837-01-26                     död 1837-02-15

Dottern Sara                         född 1840-06-21

 

Torp 2

Torparen Jonas Boman          född 1804-01-02  inflyttad Granön 1813 bor i Böle 1831-1835 åter 1835

Hustrun Lena Stina                 född 1805-08-19    inflyttad 1826                                död 1849

Sonen Nils                                                    född 1827-01-14

Sonen Eric                                                    född 1829-02-06

Dottern Kajsa Greta                                    född 1831-07-04

Dottern Märtha Stina                                   född 1845-01-11                  död 1847

Fader Nils Boman                                        född  1775-09-13                   död 1842-07-31

Gift med

Greta Larsdotter född 1769-11-03         död 1834-12-31

Familjen flyttar från Ängsland 1812 till Granön 1831 från Granön till Böle Åter 1835 till Granön senare till Våle 1851 slutligen till Myckeläng 1861 . Nils Boman född 1775 stannar på ön till sin död .

 

Från Stockholm Kommer

Torparen Carl Gustav Appelberg          född 1813-11-06        inflyttad 1851             död 1869-08-22

Hustrun Albertina Wallström                 född 1801-08-20                                    död 1866-05-24

Vigda 1841-12-31

Styvsonen Jonas Wallström född 1836-02-20

Sonen Johan August                                      född 1841-04-04

(Sjöman bytter namn till Öberg)

Dottern Ulrica född 1843-12-05      död 1844-05-05

Dotter Sophia född 1846-05-14        död 1846-05-27

Appelberg bygger ett nytt torp

Appelberg flyttar till Skillsåker 1822  skrivs 1851 på Granön , men hans torp nämns 1838 .Hustrun flyttar in 1811 till Berge gifter sig 1828-01-28  änka 1836-02-20 på okändort flyttar 1840 till Skillsåker.

                                           1830 - 1840                           ______________

Larsson1830-1840              Boman 1830-1840         Hammarberg1835-1840

 

Man har även byggt två backstugor efter 1823 men före 1838 där bor

Torparen Göran Hammarberg                   född 1803-09-18                                   död 1851

Kommer från Roslagen

Hustrun Sara Lena Lidin                            född 1797-06-22

Hammarbergs moder Märtha Olofsdotter         född 1771 inflyttad 1836   död 1851-08-15

Märta är inflyttad utifrån 1836 bor 1841 till 1850 i Skillsåker dör 1851 på Granön .

Jöns Sundvall i Skillsåker är även skriven hos Hammarberg

 

Dotter Märtha Britta Olivia                           född 1834-10-07                             utflyttad 1855 Skönsmon

 

Dotter Catarina Olivia Hammarberg           född 1839-10-07                    utflyttad 1860 Timrå

Gift 1860-04-17

Sjömanen Nils Petrus Norberg                        född 1835-12-01              utflyttad 1860 Timrå

Norberg är född i Gudmundsbyn i Skön

Familjen Norberg flyttar tillbaka samma år 1860 från Timrå och får barnen

Dottern Katarina

Hulda Mari Rosalin                                           född (i Sundsvall)1864-07-23

Sonen Carl Axel Herman                                  född 1867-04-27

 Familjen Hammarberg flyttar in 1835 bor på Granön till 1840 flyttar till Skillsåker 1841 åter till Granön 1851 för att 1867-09-13 flytta för gott .

Nils Gustav Petrus Norberg kommer inflyttande från Hammal i Skön familjen flyttar till Timrå 1860 och tillbaka samma år 1867-09-13 flyttar familjen för gott .

I Backstuga 2 bor

Torparen Johan Lindström                              född 1804-02-01

Hustrun Catarina Margareta Liden                född 1802-06-05

Sonen Sjömanen Johan August                        född 1835-01-11                    utflyttad 1864-11-05 Skön

Dottern Stina Wilhelmina                                född 1838-09-05                       utflyttad 1855 Skön

Hon gifter sig 1860 kommer tillbaka med sin man                                                          

Sjömanen Bengt Johansson       född 1832-10-30 inflyttad 1859              utflyttad 1863-06-09 Sundsvall

Sonen Edwin     född 1860-08-12 på Granön                                              utflyttad 1863-06-09 Sundsvall

Johan Lindström född i Kopparbergslän inflyttad 1845 till Granön bor i  backstuga mitt på ön flyttar 1864-11-05 till Västland Skön .Hans måg Bengt Johansson flyttar med sin familj till Sundsvall 1863-06-09

 

Larsson bor i Bb--torp 1   Boman bor i Ab-- torp 2 Appelberg gör ett nytt torp på östsidan .

1839 och 1840 Sker Laga Skifte lagfästes 1857 . Delningen sker efter dagens karta Aa är 1:2    Ab är 1:3

 Bonden Pehr Ahlman kom att äga Ab , Ingenjören och lantmätaren Eric Gustav Sjönborg Ab dessa löste tydligen ut häradsskrivare Borg och änkan Söderberg som delägare eventuellt också Olof Larsson och Lars Jonas Sjöden , John Fredrik  Widmark var god man åt änkan .

1839 finns tre torp och två backstugor framgår av akt 97 lantmäteriets  arkiv i Härnösand Larsson , Boman , Appelberg  bebor torpen  Lindström och Hammarberg bebor backstugorna  vid verkställigheten 1857 anklagas Lindströms måg Bengt Johansson för att olovligt huggit björk ved .

Torparen Lars Larsson lyder under Aa .

Torparen Jonas Boman lyder under både Aa och Ab (en trolig orsak att han flyttar )

Torparen  Carl Gustav Appelberg lyder under Ab är 1:7 finns ej specificerat på kartan .

Man kan se expansionen i Sundsvalls distriktet skogen börjar få ett värde som bedöms större än fisket sjömän blir ett vanligt yrke .

 

_________________1841 - 1850_______________________________________

Torp 1 Larsson1819-1850

Torp 2 Boman1835-1851

Torp 3 Byggt av Appelberg skriven i Skillsåker              

 Backstuga 1    

 Backstuga 2 Lindström 1845-1850

                                    

                     

Enligt Kunglig befallning 12.12.1845 om upprättande av en karta över Ljustorps pastorat 1855-1856 skriver kommisionslantmätaren C . R Stiernström " Granön mellan fastlandet och Alnön beläget är även bebodd , ehuru jorden därstädes är av ganska svag lägenhet och anses för minst fördelaktig inom socknen  Rådande  jordmånen är överallt sand och några andra stenarter än granit finns icke , ej heller förekomma mindre vanliga djurarter , träd eller växter ."

Hemmantal 1/8         Jord torp 3 st   Backstugor 2 st  Avsöndrade lägenheter för viss tid 5

Erläggande mantals penningar Män 6  Qvinnor 5  Befriade män 5  Befriade Qvinnor 4   Summa Personer 20    Antal hushåll 5 st

Kålgård 5.6

Åker 44.8

Äng 145.6

Skog och utmark 1943.2    Summa 2172.8

Varav mossar 33.6

Utsäde korn 11.2

Utsäde potatis 8.4

Medel avkastning under fem år när utsäde avdragits

Korn 33.6

Potatis 28.0

Kor 5 st

Får 3 st

Uppskattat värde för bevilljningen 975

Personlig skyddsavgift 3:19

Av Jordbruket 1:95

Jordebokso/Hemmans räntetal 7:84

Mantals penningar 2:75

Kyrkoherde   7:28

Caplan 2:75

Kyrkobevilljning 3:44

Fattig försörjning 4:50

Skjuts 6:00

Väghållning 9:00

Div avg till det allmänna 3:00

SUMMA alla föregående avgifter säden förvandlade till penningar 51:70

Åboernas antal 2

Minsta utbrutna hemmansdel 1/16

Kronan behållet Granöskären

Åbo rätt är ärftlig nyttjanderätt på visstid eller livstid till kronan eller vissa allmänna inrättningar tillhörig jord fick fast form under Karl XI . Jordeboksräntan med medeltida anor samt de senare tillkomna skatterna som hade blivit ordinarie och kallades mantalsräntan .

Som synes betalas inte kostnad för rustning och rotering .Men man kan antaga att ett och annat klagomål sades på Granön om skjuts och väghållning .

_____________________________1851 - 1860______________________________

Torp 1 Larsson1851-1860

Torp 2 Appelberg 1851-1860 Öberg

Backstuga 1 Hammarberg 1851-1860 Norberg utflyttad 1860

Backstuga 2 Lindström1851-1860 Johansson

 

 

1864   finns 9 mantal på Granön enligt Västernorrlandskalender .

___________________________1861 - 1865__________________________

Torp 1 Larsson 1861-1865                         

 Torp 3 Appelberg 1861-1865 Öberg

Åström 1865             

Backstuga 2 Lindström 1861-1864 Johansson utflyttad 1863

 (Torp 2 )Backlund 1861-65                                                    

Backstuga 1 Norberg Hammarberg1861-1865

 

 

Fredrik Åström       född 1834-11-22 i Hässjö     inflyttad 1865-11-20      utflyttad 1868-11-03 till Hässjö

Gift 1853-09-10

Hustrun Anna Cajsa                född 1829-11-22          utflyttad 1868-11-03 till Hässjö

Sonen Lars Fredrik                 född 1853-11-09                utflyttad 1868-11-03 till Hässjö

Dottern Lisbet Albertina        född 1862-01-23                 utflyttad 1868-11-03 till Hässjö

Sonen Erik Olof                      född 1865-08-25                 utflyttad 1868-11-03 till Hässjö

Mattias Fredrik Åström född i Hässjö kommer inflyttande från Hässjö 1865-11-20 familjen flyttar åter till Hässjö 1868-11-03 .

 

Arbetaren Johan Olof Backlund      född 1823-03-16                 Inflyttad 1867-09-13        död 1868-04-21

Gift 1852-05-30 i Hässjö

Hustrun Sigrid Ulrica Axberg          född 1826-03-19 i Hässjö

Dottern Sara Ulrica                           född 1859-02-18                                    utflyttad 1875-03-24 Alnö

Sonen Johan Aron                             född 1860-12-20                                                         död 1876-08-14

Dottern Kajsa Greta                         född 1863-05-26

Sonen Johan Emanuell                     född 1866-04-19

Familjen Backlund kommer från Svedje i Hässjö 1867-09-13

När Torparen Johan  Olof Backlund avlider flyttar dottern Sara Ulrika hem med sig har hon

 Sin Man Johannes Landsman       född 1853-04-25  inflyttad från Hässjö                     död 1889-09-17

Dennes dotter Märta Kristina        född 1879-11-07                                     utflyttad 1897-11-29 i k.b

Hon gifter om sig med

Arbetaren Johan Axel Nordin         född 1867-05-24

Sonen  Herbert                                  född1890-04-25

Sonen Fredrik Hildegard                 född1894-07-10

Dottern Helfrid Teresia                    född 1897-10-24 

Kajsa Greta                                        född 1863-05-25    flyttade 1881-11-10 till Alnö   åter 1885-11-15 med

Sonen Karl Robert Emanuell           född 1884-09-24  Alnö                                                död 1891-01-11

 

Sonen Johan Emanuell  Backlund  född 1866-04-09 gifter sig 1891-07-15 med

Kajsa Britta Tjernell                       född 1865 i Tuna inflyttad 1891-01-05 från Atmar     död 1892-01-04

Om gift 18930625  med Margareta Lundqvist född 1871-08-18     inflyttad 1893-06-25 från Hässjö

Med sin son Axel Henry                  född 1891-02-02 i Hässjö          inflyttad 1893-06-25 från Hässjö

De får

Sonen Ragnar Emanuell                 född 1894 i Timrå

Familjen Johan Emanuell Backlund flyttar 1895 till Haparanda . 

 

                                                      1866-1876______________________________                                        

Torp 1 Larsson 1866-1874

Torp 3 Appelberg Öberg 1866-1876         

Åström 1865-1868  Söderström 1870-1876

1:2 O.P Englund 1866-1876   

1:3 Wiklander 1873-1876

Änkan Backlund 1866-1876

 

Arbetaren Jonas Söderström      född 1841-11-21   inflyttad från Skön 1870-11-18   utflyttad 1876 till Skön

Född i Sjellewad

Gift 1869-05-23

Hustrun Märta Greta Sundberg född 1833-07-27   inflyttad från Skön 1870-11-18  utflyttad 1876 till Skön

o.ä sonen Jonas Adolph          född 1869-03-05     inflyttad från Skön 1870-11-18     utflyttad 1876 till Skön

Sonen Pehr Olof                      född 1871-06-05                              utflyttad 1876 till Skön

Dottern Kristina Margaretha född 1873-07-15                            utflyttad 1876 till Skön

Sonen Johan Fredrik               född 1875-03-17                            utflyttad 1876 till Skön

 

 

När Appelberg dör 1869-02-2 tar sonen

Johan Agust Öberg född 1841-04-04 över

Gift 1867-01-11

Hustrun  Maja Jonsdotter född 1836-04-01   inflyttad från Sjellewad 1866-11-14          död 1890-05-22

Dottern Kristina                        född 1865-05-01 u.ä  i Skön         inflyttad från Sjellewad

Dottern Maria                             född 1867-02-14                                     utflyttad 1891-03-10

Dottern Sofia                                född 1869-08-22

Sonen Jonas                                  född 1871-01-06                                    död 1879-02-15

Sonen Johan Erik                       född 1874-11-20                                     utflyttar 1898 till Umeå

Dottern Britta Olivia                  född 1877-01-06                                utflyttad 1893-11-06 till Härnösand

Sonen Jonas                                  född 1879-07-29                                död 1883-05-20

1870 talet sker en förändring  av att delarna av ön köps upp och ägarna flyttar till Granön samt uppför mangårds byggnader .

Lars Larsson född 1823-04-06 dör 1874-02-15 och systersonen Lars Alfred född 1859-05-04 flyttar 1874-11-21 .

_____________________________1870_-_1877__________________________

1:4     O.P Englund

Torp 1 Larsson –1874

Söderström 1870 –1876

Änkan Backlund 1870-1877

1:7    Öberg

1:3 f.o.m  1873 Viklander   sedan 1875 Lundqvist

1:5 Per Erik Lundqvist 1875-1877

1:6 Lillback 1877-

1:8 Lars Gustav Lundqvist1877- 

 

Aa om 3 mål köpes och ägs av Olof Persson Englund  .

Ab om 3 mål köpes och ägs av bonden Erik Olof Wiklander .

 

Bonden Erik Olof Wiklander född 1845-09-06 i Wiksjö

Hustrun Sara Magdalena Isaksdotter född 1853-05-15

Sonen Isak Emanuell född 1869-08-28 i Wiksjö

Dottern Märtha Magdalena född 1872-07-28 i Wiksjö

Sonen Erik Olof född 1874-09-19 på granön

Den 22 oktober 1875 säljer han  Granön 1:7 till Öberg  "Öberg köper sin avlidne faders torp mot 50 riksdaler samt årligen 10 dagsverken  , hälften mans hälften kvinns , hälften sommar hälften vinter .

Granön 1:7

Utdrag av Lagfarts Protokollet hållet å lagtima höst

Tinget med Ljustorps tingslag i Näset den 22 oktober 1875

§22

S.D Med begäran om lagfart ingafs handling:

Emellan undertecknade är följande bytesafhandling träffad,

nämlgen det att jag Olof Wiklander har öfverenskommit med min torpare

Jonas August Öberg att han får bekomma sin aflidne faders torp

av mitt hemman N:o 1 om 3 mål Granön med dess åbyggnader det på

everdeligen ego och besittning, men med det förbehåll att torpets

bredd är ifrån Lillbos hage nesterat Olof Englund och dess längd

är uppföre till gamla tomtgren och nesterat emot råskillnaden och

det af följande förbehåll att jag bekommer av Öberg hans egen rätt

uti det torp han tillhandlat sig i Hässjö med hus och jord och

en mellangift med Tvåhundrafemtio/250/Riksdaler Riksmybt,hvilken

summa Öberg utfäst sig att betala med Femtio Rikdaler om året

till samma summa är betald och det emot fem procents ränta om

året till samma summa är betald och dessutom skall Torparen Öberg

utgöra tio dagsverken om året fyra vinter och sex sommar

hälften qvinns och hälften mans när det påfodras.

Wedbrand får tagas av torrskog nedlagda vindfällen jämte jersel och stör,

för inhängdaden äfven mulbete för den boskap han vinterföder

bemälte torp,en sjöbod får han uppsätta der han behagar

jemte fri väg till densamma,vad fiske han------,får han begagna sjötar

och fisknät,äfven timmer af hemmansegarens skog taga

tolf timmer denna till underlag till sin gamla byggning,

Äfven timmer och efter anvisning nödig skog till en sjöbod

Tillträde 1 maj detta år 1874

Med denna överenskommelse förklarar vi oss nöjda som skedde 29 April 1874

Granön E.O Wiklander Hemmansegare

J.A Öberg Maja Britta Jonsdotter

Wittna Ol. Ad.Bergh, Olof Englund.

Som lästes hvvarjemte inlemnades ett denne Härads Rätts fastebref

af den 10 juli 1875 för Erik Olof Wiklander och hans hustru

å 3 mål af hemmanet N:r 1 Granön Tynderö socken ;

och fann Härads Rätten alltså godt att å i frågavarande från

berörda fastighet bortbytte torp lägenhet om fem tunnland(25000kvadm)

meddela Joh.aug.Öberg och hans hustru laga uppbud

Torpets bred anges från lillbos hage . Senare Säljer han östra ön till Lars Erik Lundqvist .

Familjen Wiklander flyttar in 1873-11-16 ( dock står deras piga Eva Kristina Pehrsdotter född 1853-08-30 skriven 1872-1872-10-27)  flyttar till Våle  1876  sedan till U.S.A 1892.

 

Familjen Lundqvist flyttar in från Alnön 1875-11-28 de noteras i k.b som babtister .

Bonden Lars Erik Lundqvist        född 1830-06-15 i kungsbacka     död 1898-02-13

Hustrun Kristina Jansdotter          född 1828-09-28 i Bjuerskog       utflyttad 1902-04-24 till U.S.A

Sonen Lars Gustav                           född 1853-05-28 i Köping         utflyttad till sid 114 k.b

Dottern Mari Kristina                      född 1856-02-18 i Stigsjö          utflyttad 1883-06-18  till U.S.A

Sonen Karl Ludwig                          född 1857-04-09 i Hässjö                               

Sonen Per Erik                                  född 1860-04-29 i Alnö             utflyttad 1882-05-28 till U.S.A

Dottern Karolina Albertina              född 1862-04-04 i Alnö            utflyttad 1888-04-21 till U.S.A

Sonen Anders Olof                             född 1865-04-15 i Alnö            utflyttad 1883-06-18 till U.S.A

Dottern Ida Agusta Amalia                född 1872-06-01Alnö              död 1891-06-20

 

Dottern  Anna Katarina                     född 1868-03-20 Alnö                       utflyttad 1899-11-13 till Alnö

Gifter sig  1891-09-29 med

Edward Tegström   född 1867-07-12 i Umeå    inflyttad från Alnö 1891-08-27   utflyttad 1899-11-13 till Alnö

 

Karl Ludwig Lundqvist

 gifter sig 1885-01-04 med

Kajsa Matilda Sundling                   född 1865-10-05

Sonen Karl Erik                               född 1885-06-16

Dottern Elin Matilda                        född 1894-06-14

Sonen Gustav Maldon                      född 1896-01-20

Sönerna Per Erik och Lars Gustav skrivs som Torpare   1:5 då har han redan sålt två torp 1:8 samt 1:6

 

Granön 1:5

Ur lagfartsprotokollet 22 februari 1898

S.D Genom förre nämndemanen Hans Petter Holm i Myckeläng läto Carl Ludvig Lundqvist och dennes hustru

Mathilda Lundqvist anhålla om lagfart på grund af följande nu ingifna afhandling:

Köpebref

Härigenom upplåta och försälja undertecknade Lars Erik Lundqvist och hans Maria Lundqvist hälften af vårt

under äktenskapet förvärfvade skattehemmanet 1 ½ mål N:o 1 Granö i Tynderö socken,

till vår son och sonhustru Arbetaren Carl Ludvig Lundqvist och hans hustru Mathilda Lundqvist här på

Granön att denne dag tillträda,mot en betingad köpesumma, stor,Ettusen(1000) kronor

men hvilken köpsumma skall innestå i hemmanet så länge vi båda lefva mot fyra procents årlig ränta

från tillträdet,då således under vår lifstid endast ränta får utfodras.

Dessutom aftaga vi följande förmoner,nemligen: en odlingsbar jordlägenhet,belägen uti inrösningsjorden

och möter med västa ändan mot J.A Öbergs torp,gående emellan en stenhägnad å norra och ett floddike å

södra sidan så långt österut att lägenheten innehåller tre tunlands arealvidd.(ca3* 5 000 m².)

Vidare aftages västra kammaren i mangårdsbynningen till boningsrum och nödigt inrymme i källaren för

våra jordfrukter, årligen sätta en och en half tunna potatis (1½*150 liter),hafva nödig brandved för

behofvet, samt mulbete och husrum för ett kokreaturtillika med hemmansegarens boskap.

Dessa undantagsformoner, som skola utgå, af det af oss denna dag till tvänne köpare försålda hemmanet

om tre mål N:o 1 Granön, skola utgå oförminskade så länge någondera af oss lefva.

Slutligen uppgives och undantages från hemanet afsöndrade torplägenheterna som nu innehafves av

J.A Öberg , And.Olsson Sahlin och Wilhelm Jonsson såsom deras fångshandlingar till rättigheter och

skyldigheter dem tillerkänna.På föreskrivna grunder och vilkor afstå vi sagda hemmans del om 1½mål skatt

med hus,jord,skog och mark såsom det för dagen befinnes; skolade köparna gälda biläggningskarta till

detta köpebref.

Granön den 15 Deceber 1897

L.E Lundqvist

Seljare

 

 Det första 1:8  till Andreas Sahlin 

Granön 1:8

Utdrag ur lagfarsprottokoll hållet vid 1884 års lagtima Vinterting

med Ljustorps tingslag å tingsstället i Näset 19 februari 1884

S.D Förretråde nämndemannen Hans Petter Holm i Myckeläng

och anhöll för torparen Andreas Sahlin om lagfart å en från 3 mål

af hemmanet nr 1 i Granö afsöndrad lägenhet om åtta tunnland (40000 kvadratm)

gund af ett till häradsrätten nu ingifvet så lydande

Köpebref härmed göres vetterligt det jag Lars Erik Lundqvist med min hustrus

råd och samtycke upplåter och försäljer på evädeliga tider till Torparen

Andreas Sahlin från Skön, en tortlägenhet om åtta tunnlan eller 44.80 qvadratrefvar

odelbar jord af hemmanet nr 1 om  3 mål på Granön,som tager sin början från hemmansåbens

gistplats efter bergets kant och uppöfver till 12 famnar(21m)norrom den uppsatta stugan

Byggningen, och 4 famnar ofvan för den samma, i sydvest sträcke samt från nyssnämnda gistplats

efter sjöstranden och uppöfver från sjön tills ofvan nämnda areal blir fullt.

Sjöstranden oberäknad, men köparen skall ega sjöstranden nedanför sitt torp,emot en

oss emelan öfverenskommen köpesumma stor ett tusen/1000/ kronor av honom tillträdas den 14:de nästkommande

Mars då köpeskillingen äfven skall erläggas till hemmansinnehafvaren Lars Lundqvist på Granön

som innehar fodran i denna torplägenhet,torpinnehfvaren får begagna fisket med sjötar och nät

lika med hemmansåboen,äfenledes väg från torpet till hemmanet, såsom afgäld skall torpinnehafvaren

på bondens kost, till hemmansåboen efter kallelse utgöra 10 dagsverken om året, 6 om

sommaren och 4 vintertid hälften  qvinna och hälften mans, till vedbrand får köparen efter

anvisning använda torr skog och vindfällen, samt av skogen taga stängselämnen kring torpet,

och mulbete för de kreatur som vintertiden födas på torpet

Med ofvanstående kontrakt förklarar vi oss å ömse sidor nöjda

Som skedde i Skäggsta den 6:te december 1882

L.E Lundqvist Maria Lundqvist Säljare

A.Sahlin köpare

Vittnar L.P Nilsson Olof Englund som lästes;

Derjemte företeddes två af denna häradsråtts utfärdade lagfartsbevis

det ena af den 9 mars 1876 för Lars Erik Lundqvist å 1½mål af hemmanet nr 1 i Granön,

det andra af den 20 oktober 1876 för Lars Erik Lundqvist och hans hustru å 1 ½ mål

af berörda hemman:

Och fann med anledning häraf häradsrätten skäligt att å en från 3 mål

af hemmanet nr 1 i Granö afsöndrad lägenhet om 8 tunnland eller 44,80

kvadratrefer,som Andreas Sahlin enlig ofvanintagna afhandling för

ett tusen kronor köpt af Lars Erik Lundqvist och hans hustru Maria Lundqvist,bevilja

Andreas Sahlin lagfart;hvarom bevis skulle afhandlingen åtecknas,samt genom utdrag af detta

protokoll och särskildt lagfartsbevis meddelas.

 

1877 det andra  1:6 till  Wilhelm Jonasson Lillback

Granön 1:6

Urlagfartsprottokollet 6 oktober 1886 § 21

Köpebref

Jag L.E Lundqvist med min hustrus råd försäljer af mitt egande

skattehemman N:o 1 om 3 mål i Granön, till arbetaren Wilhelm Jonas Jonsson,eller

dess rättsinnehafvare en torplägenhet om

fyra tunnland (20000 kvadratm)odelbar jord; gränsande i norr till och efter A Sahlins

torplägenhet, och så mycket söröfver, att det motsvarar berörda tunnlandstal,

att genast tillträdas och everldeligen egas;emot en av oss emellan öfverenskommen

köpesumma, som skall betalas den 1 Januari 1890 med fyrahundrade kronor,Dock

likväl skall köparen årligen betala femprocents ränta räknad från denna dag,

å nyssnämnde belopp, samt såsom afgäld äfven årligen fem kronor.

Sedan den skog blifvit andvänd till stängsel,som å lägenheten finnes,får

köparen taga af hemmanets skog till fyllnad och framtida underhåll,jemte bete

å afrösningsjorden för de kreatur som torpet vinterfödas.

Wägen får tagas strax ofvanför Sahlins torp lägenhet och vidare ned till säljarens gård,

samt sjöbod och gistplats invid säjarens nuvarande sjöbod, jemte rättighet till fiske

med nät och sjötar årlig vedbrand får tagas af vindfällen och nerlägor.

Lagfartskosnaderna ansvaras ensamt av köparen.

Att sålunda blifvit afhandlat styrkes med vår underskrift som skedde i Böle

Den 11:te Novenber 1884. L.E Lundqvist Maria Lundqvist Säljare

Wilhelm Jonas Jonsson,Maria Jonsson/sjelf med hand i penna/

Wittnen P.Huss Britta Stina Huss/bom/

 

Som W.J Johansson medelst omstående afhandling blifvit min granne,så

tillåter jag honom att för alltid begagna sig af nödig väg efter stranden nedanför min

torplägenhet erkännes Granön 1 Juni 1885  A.Sahlin

Wittnen P.Huss G.E Lundqvist I.W Jonsson den 21 Juni 1886

 

Hvar jag bekommit 50 k. till afbetalning på hans skuld

L.E Lundqvist

 

Wihelm Jonasson Lillback

Föddes 1836-04-06 i Koskö by Krevlax kommun i Finland

 gift 1856-12-14 med Maria Mattsdotter

Också hon från Kvevlax . 1858 22 år gammal , åkte han till Sverige . Han åkte skridskor på isen till Holmöarna och följde sedan kusten till Örnsköldsvik , där han vistades en tid för att sedan dra längre söderut till Sundsvallsdistriktet . När hustrun förenade sig med honom är inte känt , men första barnet är född 1 februari 1864  Sättna . Sonen Jonas Alfred föddes i Tynderö den 27 september 1874 .

Den första tiden bor familjen i en liten stuga med bara ett rum ungefär mitt på ön .(troligen som tjänstefolk åt Wiklander) Men efter en tid skaffar man sig ett torp på öns sydsida där förutsättningarna för en drägligare tillvaro är större . Man har tillgång till fina fiskevatten samt jakt på säl och sjöfågel . Som den duktige hantverkare han är drygar han ut inkomsterna med båtbygge , men kanske mest som bössmed , och det torde vara nu han får andvändning av denna konst på allvar .

(ur allmoge bössor)

Torpare Wilhelm Jonasson Lillback      född 1836-04-06 förd som rysk undersåte till 1918 sedan finsk

 Gift 1856-12-14

Hustrun Maria Matts dotter    född 1836-04-24

Sonen Wilhelm                         född 1864-02-01 i Sättna

Dottern Maria Sofia född 1867-03-23 Sundsvall utflyttad 1881-10-27 till Alnö åter utflyttad1889-12-21 Alnö

Sonen Johan Alfred              född 1872-08-06 Alnö                                                              död 1880-12-13

Sonen Jonas Alfred              född 1874-09-27                                                                        död 1891-03-12

Dottern Anna Maria            född 1886-08-31   gift 1896-12-31                        utflyttad 1897-02-22 Hässjö

Sonen Wilhellm bytter namn till Lindqvist

_____________________________1877_-_1880__________________________

1:2     O.P Englund

Änkan Backlund 1877-1880 Sundman 1879-1880

1:7    Öberg  1877-1880

1:3 Lundqvist 1877-1880

1:5 Per Erik Lundqvist 1877-1880

1:6 Lillback 1877-1880

1:8 Lars Gustav Lundqvist1877-1880

 1:8 säljs  1884 till Anders Olov Olsson Sahlin från falulän inflyttad från Skön .

" Torp om åtta tunnland till A.Sahlin i priset ingår årligen 10 dagsverken 6 sommar 4 vinter hälften mans hälften kvinns . "

Torparen Anders Olsson Sahlin    född 1843-03-10 Rättvik     inflyttad 1883-11-04 från Skön

                                                                                                         utflyttad 1899-11-01 till Timrå (N.Berge)

Hustrun Kajsa Lisa Nilsson       född 1841-08-08 i Indal           utflyttad 1899-11-01 till Timrå (N.Berge)

Dottern Anna Kajsa                 född 1866-05-19 i Indal              utflyttad till sid 225 k.b

Dottern Kristina                      född 1871-06-04 i Indal                utflyttad 1888-11-07 till Skön

Dottern Signe Amalia              född 1877-06-22 i Skön                 utflyttad till Timrå 1899-11-01

 

Dottern Kristina Adrietta Sahlin född i Indal

Gift 1891-11-01

Anders Gustav Westman född 1858-02-10 i Lofta Kalmarlän utflyttad 1899-11-01 till Timrå (N.Berge)

Sonen Tycko Andreas          född 1892 i Skön                     utflyttad 1899-11-01 till Timrå (N.Berge)

Dottern Signe Kristina        född 1894-03-24                       utflyttad 1899-11-01 till Timrå (N.Berge)

Dottern Eugenia Aqvilina född 1898-06-09                         utflyttad 1899-11-01 till Timrå (N.Berge)

 

 

Aa  om 3 mål ägs av

Olof Persson Englund                  född 1830-11-21                    utflyttad 1896-11-12 till sida 340 k.b

 

Gift 1869-12-05

Hustrun Lena Brundin             född 1843-07-05 från Häggdånger                     död 1875-01-05

Sonen Jonas Peter                   född 1870-09-07                                                     död 1875-02-22

Systern  Katarina Matilda Englund Änka efter Modin född 1843-03-14

Hennes Dotter Kristina Albina Modin född 1871-03-01

Hustru 2 Katarina Magdalena Eriksson född 1849-02-23 i Häggdånger                                                     utflyttad 1896-11-12 till sida 340 k.b

Dotter Kristina Erika     född 1875-09-01                                                  utflyttad 1894 till Härnösand

Sonen Olof Petter          född 1884-06-25                                                     död 1884-06-25

Dottern Katarina Olivia           född 1888-09-17                             utflyttad 1896-11-12 till sida 340 k.b

Broder Per Englund                 född 1832-10-11                              utflyttad 1896-11-12 till sida 340 k.b

Olof Persson  Englund kommer med sin familj och sin bor Pehr från Myckeläng  till Granön 1866 hustrun och barnen dör hans syster flyttar ut med sin dotter1879 han gifter om sig med Katarina Magdalena Eriksson  familjerna  flyttar 1892 till Bäräng 1896 till Våle (Edla Kristina Åström född 1852-10-03 är förd som piga 1882-1883 kommer från Myckeläng och flyttar tillbaka dit).

 

_____________________________1880_-_1890__________________________

1:2     O.P Englund

1:4 Änkan Backlund 1880-1890 Sundman 1879-1880

1:7    Öberg  1877-1880

1:3 Lundqvist 1877-1880 Tegström

1:5 Per Erik Lundqvist 1880-1882

1:6 Lillback 1880-1890

1:8 Lars Gustav Lundqvist1880-1884;Sahlin 1884-1890

Ljustorps Dombok

1900 Höst ting Hemmansägare Adolf Melberg Granö §35 Kärande ang ersättning uppskutet mål svarande Olof Englund Våle

Änkan Sigrid Ulrika Backlund Kärandes Vittne

1901 års vår ting tas frågan upp igen

1902 års höst ting A Sahlin Granön Konkursad torpare protokoll ang avslutande konkurs

1890 års folkräkning finns följande familjer med 36 personer .

På västra sidan

1:2 Hemmansägare O.P Englund

1:4 Torpinehaverskan  S.U Backlund Arrendator  J.E Backlund (hennes son)

Torparendator  J.A Nordin

På östsidan

1:3 Hemmansägare L.E Lundqvist  arb Tegström ,Karl-Ludwig Lundqvist

1:7 Torpare J.A Öberg

1:8 Torpare A Olsson Sahlin

1:6 Torpare W Jonasson Lillback

O.P Englund säljer till Karl Adolf Mellberg  år 1892.

Karl Adolf Mellberg          född 1870-09-21            inflyttad 1898-12-06   utflyttad 1905 till sidan 325 k.b

Gift 1898-05-24

Hustrun  Elin Margareta Ritzen född 1877-03-26  inflyttad 1898-12-06  utflyttad 1905 till sidan 325 k.b

Sonen Karl Hendrik             född 1900-09-20 i Hässjö                                utflyttad 1905 till sidan 325 k.b

 

Brodern Pettrus Mellberg     född 1870-09-27                                             utflyttad 1905 till sidan 325 k.b

Han avsöndrar och säljer 1:4 ( Lång torp) till sin bor Pettrus .

Det är möjligt att  Mellberg köper 1:3 av änkan Lundqvist  för han behöver hjälp av.

Rättare Karl Viktor Mellin     född 1864-09-29 i Rågedala                        utflyttad 1904-10-15 till Hässjö

Hustrun Johanna Dahlgren      född 1866-01-16                                        utflyttad 1904-10-15 till Hässjö

Dottern  Hedvig Sofia               född 1893-06-23                                        utflyttad 1904-10-15 till Hässjö

Sonen Karl Gunnar                 född 1895-05-05                                        utflyttad 1904-10-15 till Hässjö

Dottern Gunhild Viktoria      född 1898-11-14                                    utflyttad 1904-10-15 till Hässjö

Dotter Gunborg Elisabet         född 1901-03-12                                  utflyttad 1904-10-15 till Hässjö

 

Mellberg säljer till Abraham Wiklund 1905

 

 

1909 års adress kalender om nämns följande i byn Granön i Tynderö socken

Hemmans ägare A Wiklund                                                                           1:2

Torpare J.A Öberg                                                                                          1:7

Torpare V Lindqvist                                                                                       1:3

Båtbyggare W Lillback                                                                                  1:6

Disponent Abraham Viklund född 1858-05-25 inflyttad 1905 utflyttad 1918-11-12 till Hudiksvall

Hustrun Margareta Tjernström    född 1854-05-01

Sonen Abraham Johannes            född 1884-01-16 i Njurunda        utflyttad till Stockholm

Sonen Algot Laurensius                född 1885-08-10 i Stöde                utflyttad 1905-07-22 till U.S.A

Sonen Birger                                  född 1877-06-26 i Sundsvall         utflyttad 1910-01-19 till Härnösand

Dottern  Siri Kristina Birgitta      född 1890-06-04 i Sundsvall         utflyttad 1908 till Uppsala

Sonen Erik Anton                          född 1892-03-07 i Sundsvall           utflyttad till Härnösand

Sonen Efraim Isidor                      född 1893-12-14 i Sundsvall         död 1909-04-10

Sonen Axel Ragnar                       född 1896-05-01 i Sundsvall           utflyttad till Sundsvall 

Dottern Rut Anna Sofia               född 1898-01-11                              utflyttad till Hudiksvall 1913-12-31

Sonen Karl David                         född 1900-09-06                              utflyttad till Sundsvall 1909-01-04

Sonen Bertil Amadeus                   född 1889-01-21                              utflyttad till Älvsborg 1917-04-27

Foster sonen Johan Abraham                                                            utflyttad 1918-11-12 till Hudiksvall

Ester Esk född 1893-06-04  i Härnösand arbetade åt familjen 20/6-29/7 1914  utflyttad Jukkasjärvi

Under det första årtiondet av nittonhundratalet  och en bit in mot första världskrigets slut så fanns en ångbåtslinje till Sundsvall ångbåten Dufvan med ändstation Myckeläng eller Granön allt enligt kapen J A Åström som själv tjänst gjorde under Kapten J P Näsman 1903-1907 först som däcksman sedan 1905 som styrman . Dufvan såldes 1916 och ersattes med Sylphide som hade samma trad .

BILDEN ÄR MYCKELÄNGS SKOLA 1905 Några av barnen är från granön

Tiden efter 1920 är svårare p . g . a   sekretess av kyrkböckerna å andrasidan har jag haft möjlighet att prata med många som besökt eller bott på Granön .

De familjer som finns i 1909 års adress kalender

A.Viklund  se ovan

J.A Öberg

Öbergs dotter Sofia Albertina född 1869-08-22   utflyttad 1892-12-14 Härnösand inflyttad 1901-11-16 utflyttad Nordingrå1905-08-18

Gift

Emanuell Larsson  född 1859 utflyttad 1892-12-14 Härnösand inflyttad 1901-11-16   utflyttadNordingrå1905-08-18

Dotter Maria Albertina född 1892-02-29 utflyttad 1892-12-14 Härnösand inflyttad 1901-11-16 utflyttad Nordingrå1905-08-18

Sonen Karl John född 1893-07-02 i Härnösand inflyttad 1901-11-16 utflyttad Nordingrå1905-08-18

Sonen Jan Emanuell född 1897-07-06 i Alnö inflyttad 1901-11-16 utflyttad Nordingrå1905-08-18

Dottern Anna Kristina född 1903 utflyttad Nordingrå1905-08-18

 

Öbergs dottern Britta Olivia inflyttar 1895-02-10 från Skönsmon

Tillsammans med

Dottern Gärda Kristina född 1894-09-30 i Härnösand

Dottern Edit Maria född 1895-10-28 i Skön

 

Öberg gifter om sig med ,  änkan Ulrica Axberg ( Backlunds )dotter Maja Britta född 1863-26-01 änka 1890-05-22  makarna får .

Sonen Karl Agust Robert              född 1891-12-17

Dottern Maria Albertina             född 1892-02-29

Sonen Axell Emanuell                  född 1894-06-03

Dottern Maria Katarina               född 1902-12-21                                         död 1903-01-12

 Olof Backlunds änka Sigrigd Ulrica Axberg född 1826-03-12                    död 1911-03-02

Hela Familjen Öberg flyttar 1911-11-13 till Alnö (stornäset)

Öberg avlider 1918

V.Lindgvist

Sågverks arbetaren Wilhellm Lindqvist Rysk medborgare fri militärtjänst efter 1918 förd som finsk medborgare

Hustrun Anna Katarina Sahlin              född 1866-05-19 i Indal

Dotter Anna Willhelmina                        född1891-05-19

Dottern Mimmy Constantine                  född 1895-09-21                 utflyttad 1916-02-26 till Stockholm

Hennes dotter Asta Katarina                  född 1915-12-29                 utflyttad 1917-11-14 till Stockholm

Dotter Sally Mary                                     född 1898-11-03

Dottern Gärda Elvira                               född 1900-06-26

Sonen John William                                 född 1905-04-20

Sonen Nogi Andre                                    född 1907-01-30

Familjen Lindqvist flyttar 1902-11-22 till Stornäset Alnö  men flyttar tillbaka för att flytta för gott1920 till sid 155 i k.b

Enligt sonen Nogi Hade man vapensmedjan på Stornäset sedan flyttade familjen till hemmanet på Granön .

W.Lillback

Smeden och båtbyggaren Wilhellm Jonason Lillback blir änkling 1904-01-02

Omgift 1907-07-07 med Anna Paulina Elisabet Andersson född 1880-10-11

Dottern Alma Sofia                   född 1907

Lillback avlider 1923-07-17 av kallbrand  hustrun omyndigförklaras av Ljustorps Tingsrätt 1923-09-14 .

1:6 Nyttjades med säkerhet av

Gideon Boman samt hustrun Ida Viklund (syskon barn till Abraham Viklund) där föddes 1921-02-21 sonen Gunnar .Boman arbetade i skogen och fiskade men de skördade även korn . Dom flyttade 1922 .Det bör på pekas

Att Ida fick ro iland allternativt gå på isen till Myckling två gånger om dagen  där hon hade familjens två kor.

Disponent Sven Erik Rinman född 1877-03-22 i Sundsvall disponent på Eriksdal 1917 - 1930 samt Gustavsberg  köper Långtorp 1:4 och uppför en bostad (villan) där han är mantalsskriven där 1921-1923 . Rinman står som ägare av Granön 1923 .

Efter skogen stod sanden i tur att ge arbete .

Erik Axel Engqvist född 1878-03-19 i Hedemora Avesta Ardenderar ön 1922-10-10 utflyttad 1925 .

Hustrun Klara Olivia Östlund   född 1876-09-28 i Söderala    inflyttad1922-10-10  utflyttad 1925-08-29

Sonen Axel Valfrid                      född 1903-04-08 i Söderala     inflyttad1922-10-10  utflyttad 1925-08-29

Dottern Rut Frichborg                                                                  inflyttad1922-10-10  utflyttad 1925-08-29

Sonen Gösta Valentin               född 03-17  Vädö                     inflyttad1922-10-10     utflyttad 1925-08-29

Sonen Ernst Valdemar            född 09-08 Torp                         inflyttad1922-10-10  utflyttad 1925-08-29

Dottern Aina Viola              född 1920-02-16 Torp                   inflyttad1922-10-10    utflyttad 1925-08-29

 

Dottern Anna Elvira Engqvist född 1898-01-17 Söderala       inflyttad1922-10-10    utflyttad 1925-08-29

Gift 1917-02-25 i Timrå med

Arbetaren Bror Andersson Åsen      född1896-01-03 Indal     inflyttad1922-10-10    utflyttad 1925-08-29

Dottern Gulli Elisabet                        född 1917-08-17 i Timrå inflyttad1922-10-10   utflyttad 1925-08-29

Dottern Gunhild Elvira                     född 19200313 i Timrå inflyttad1922-10-10     utflyttad 1925-08-29

Dottern Sigrid Kristina                       född 19210305 i Timrå inflyttad1922-10-10   utflyttad 1925-08-29

Sonen Bror Enar                                 född 1923-09-16                                                  utflyttad 1925-08-29

Enligt Enar Åsen sysslade man med att frakta och sälja sand , flyttade p.g.a. flickornas skolgång .

 

 

 

Disponent Sven Erik Rinman född 1877-03-22 i Sundsvall   inflyttad 1921-10-01 Alnö  ut 1923-02-09 Alnö

Hustrun Anna Ödlund        född 1877-06-09 i Själewad     inflyttad 1921-10-01 Alnö ut 1923-02-09 Alnö

Dottern Anna Elisabet        född 1916-12-16                       inflyttad 1921-10-01 Alnö  ut 1923-02-09 Alnö

Rinman ledde den stora skogsavverkningen på Granön .

Enligt pastorsämbetet i Tynderö .

Bodde Erik Oskar Petterson  i 1:2  med familj till 1928-07-27 liksom .

Hans Johan Pettersson inflyttad 1927-07-07 utflyttad 1928-07-27

 

1926 Hyr William Granström , Viktor Karlsson ( Ernst Strandberg , Karl Östberg) från Fagervik 1:8

1927 hyr familjen Fredriksson från Skönvik brukstugan till 1:6.(enligt Karin Fredriksson bodde änkan Lillback med dotter där men flyttade då )

Sundsvalls stad säljer ön (1:9 undantaget 1928 ) till Wiklund från Bjässbodarna och Rhodin från Våle tillträddes den 1 juli 1925.

Granön 1:9

Nr 294 Hemmmanet 3 mål Granön 1:2 har vid 1841 den 31 Augusti fastställt laga skifte under

litt Aa bekommit en areal av 98,7101 hektar

Enär uti den nu försålda lägenheten jämväl ingår vattentäkt område

må det här antecknas, att enligt lagaskiftesprotokollet den till Granön hörande

fiskerätten vid lagaskiftet avsatts som gemensam för skifteslaget men

att några som helst bestämmelser eller uttalanden rörande rätten till vatten

och grund ej kunnat påträffas i skifteshandligarna.

Någon anmärkning i tekniskt avsende förefinnes ej. Då på grund av ovan

anförts äganderätten till i avsöndringen ingående vattenområdet lärer, såvitt

här kan bedömas, tillhöra stamfastigheten,anser jag mig kunna tillstyrka

fastställelsen av avsöndringen.

Härnösand i länets lantmäterikontor den 5 april 1928

 

Med överlämnande av köpehandling, angånde fastigheter å hemmanet Granö i

Tynderö socken för Drätselkammaren i Sundsvall här om vördsamt anhålla, att

Kungl. Majt:s Befallningshavare ville fastställa den i handlingen omförmälda,

å bilagda karta författade avsöndringen, vilken enligt handlingen förbehållits

Sundsvalls stad.

Lagfartsbevis för staden bifogas. Sndsvall den 21 december 1927

För Drätelkammaren:

Köpeavhandling

Med stöd av Stadsfullmäktiges i Sundsvall beslut av den 22 juni 1925,

innefattande uppdrag för Drätselkammaren att försälja hemmanet Granön

med tillhörande, men med undantag dock av område för grustag

samt till detta område hörande strand och vatten, överlåter Drätselkammaren

härigenom till fiskaren Petrus Einar Rodin och hans hustru Berta Ragn.

Karolina Rodin samt fiskaren Erik Viklund och hans hustru Teresia Viklund,

med nyssnämnda, här nedan närmare angivna undantag och på nedan

omförmålda vilkor,följande fastigheter, nämligen

 

1)Hemmanet Granön N:o 1 utgörande  3 mål  1:2 och 3 mål 1:3 ,Granön (oläsligt)

 

2)torplägenhet om 4 tunnland,eller Granön 1:6,under 3 mål Granön N:o 1

 

3)lägenhet Långtorpet om 6,142 hektar,avsöndrat från 3 mål Granön N:o 1

 

4)en torplägenhet om 5 tunnland,eller Granön 1:7,avsöndrat från hemanet Granön N:o 1

 

5)en lägenhet om 44,3 kvadratrevar eller Granön 1:8, avsöndrat från 3 mål Granön N:o 1

samt

6) lägenhet om 3 tunnland.

Försäljningen av den under num 6 upptagna lägenhet om 3 tunnland

omfattar den rätt, staden äger till samma lägenhet.

Avsedd att avsöndras från hemanet 3 mål Granön 1:2, undantagas från försäljningen

den lägenhet om 22,6 hektar, som finnes närmare angiven å en i anslutning till

innehållet i denna köpeavhandling av extra lantmätaren A.F Sandberg år 1926

författad karta.

Lägenheten gränsar på land i nordost, öster och sydost mot stamhemmanet med

en bruten,gränslinje, vars brytningspunkter å kartanmarkerade med bokstäverna

A,B,C,D och E,utmärkas av i betong gjutna järnrör, Avstånden mellan dessa brytningspunkter

utgöra från A-B 120 meter, från B-C 188 meter, från C-D 275 meter och från D-E 100 meter.

I vattnet utgöres grän sen likaledes av en bruten linje,sålunda bestämd:

gränsen mot nordost bildas av den på kartan markerade linjen B-A

utdragen till en punkt,på kartan benämnd F och belägen 150 meter från

brytningspunkten A från punkten F går gränsen mot väster i rak linje till

den med G markerade punkten, vilken är belägen på en vinkelrätt mot

mätningslinjen och i den med 300 å denna betecknade punkten dragen linje 250 meter från

sistnämnda med 3000 betecknade punkt,från punkten G går fortfarande den västra gränsen

i rak linie till brytningspunkt H, som ligger på en vinkelrätt mot mätningslinien

och i den med 50 å denna betecknade punkten dragen linie 250 meter från den med 50

betecknade punkten, och från punkten H går västgränsen till den med I betecknade

punkten,som är belägen å förlängningen av linien D-E och 150 meter från punkten E.

I sydost går alltså gränsen i vattnet mellan punterna I-E.

Skogen å nu nämnda lägenhet får avverkas av köparne.

Köpeskillingen är överenskommen till tjugoåttatusenfemhundra(28.500) kronor

av vilket belopp mot särskilda kvitton har gäldate den 25 juni 1925 femhundra

kronor och den 29 i samma månad niotusenfemhundra. återstående köpskillningsbeloppet

eller 18.500 kronor skall erläggas genom skuldsedel, försedd med

inteckningsmedgivande såsom för ogulden köpeskilling.

I anledning härav varder köpeskilling kvitterad.

Fastigheterna försäljas fria från penninginteckningar.

Fastighetn, som är överlåten i å tillträdesdagen befintligt skick,

tillträddes den 1 juli 1925.

Det åligger köparne att gälda alla för fastigheten efter nämnda dag förfallande skatter

och andra onera.

Samtliga kostnader för lagfarande av detta fång gäldas av köparne.

Sundsvall den 25 november 1927

för Drätselkammaren i Härnösand

E.Sångberg

Ejnar Rodin

Ragnhild Rodin

Erik Viklund

Teres Viklund

Vittnen: Nils Ljuggren Tage Zander

 1928 köper Fredriksson 1:10 avstyckas från 1:8 säljs sedan till Torsten K.O.B Jonsson  från Alnön.

1928 avstyckas 1:11 från 1:4 och säljs till John Westin Skönvik av Rhodin och Viklund

1:3  hyrs av Andersson och Bergström från Skönvik

 

Dessa bor där bara på sommaren bedriver jordbruk och fiske och husen uthyres eller säljs  till  "diverse verksbor” enligt såväl Rune Rhodin som Jan Wiklund . Enligt dessa är ön då kallhuggen .

1:2 nyttjas av fam Wiklund samt uthyres (övervåning)döttrarna bodde i brukstugan .

1:3 uthyres till familjerna Andersson och Bergström Skönvik

1:4 uthyres till familjerna Rylander , Reine och Lundqvist Fagervik

1:6 uthyres till Fagervikskanotklubb 

1:7 nyttjas av familjen Rhodin

1:8 uthyres till familjen Granström Fagervik

1:9 Ägs av Sundsvalls stad  ett sandtag

1:10 avsöndras Ägs av Familjen Fredriksson Skönvik

1: 11 avsöndras Ägs av Westin från Skönvik

sjöbod uthyres till familjen Statin ,Mullback

 

Man säljer 1932 till Carl Olof Victor Dahlström på Lervik .Även han hyr ut till sommargäster bl.a.

1:4 Villan till Tage Sjöström 1933 .

Rättaren Tycko Edwin Wikström född 1899-04-29

Hustrun Anna Maria Engman 1887-05-25

 bor där med familj 1933-11-01 till 1940-11-20 då familjen flyttar till dalarna .

Under beredskapen beboddes en del av  stugorna av de som utförde befästnings arbetena .Ett flertal timmer byggnader blir nedrivna och uppkapade till bränsle (ved).

Ett nytt försök till åretruntboende görs av Karl Ivar Sundström född 1908 .

Den som sist var mantalsskriven på Granön var John Eriksson  född 1905-08-24  han flyttar in 1953  sysslar med jordbruk fiske och båtbyggeri men tillbringar vintrarna på Alnön .

Alla felaktigheter eller saker av vikt som är ni hittar eller vet kontakta Veine Dahlström köpenhamnsvägen 2 860 32 Fagervik tfn 060-58 30 69 email veine.dahlstrom@gmail.com Tackar på förhand.

 

 

Bekämpa Spammen! Klicka här!